عملگر برقی
آبعلی
ولتاژ
Min            Max
درصد باز بودن
Min            Max
فشار(بار)
Min             Max
دبی(لیتر/ثانیه)
Min             Max
جدول تعریف و تغییر پارامترها در عملگر برقی
عملگر برقی
آبعلی