سطح آب(سانتیمتر)
Min            Max
حجم آب(مترمکعب)
Min            Max
فشار(بار)
Min             Max
دبی(لیتر/ثانیه)
Min             Max
سطح آب
Min            Max
حجم آب
Min            Max
فشار
Min             Max
دبی
Min             Max
سطح آب
Min            Max
حجم آب
Min            Max
فشار
Min             Max
دبی
Min             Max
جدول تعریف و تغییر پارامترها در مخازن