چاه 2 مبارک آباد
چاه 3
فلمن
چاه 1 مبارک آباد
شبکه انتقال آب آبعلی